Kohl v Grobbelaar (4962/2017) [2018] ZAECGHC 38 (22 May 2018)